Rezerwacja tel.*  33 471 17 12

* w godzinach: 10:00 - 21:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

Pacific RimGnomeo i JuliaPitbullKobieta sukcesu
Pacific RimGnomeo i JuliaPitbullKobieta sukcesu
Wydarzenie: Planet Cinema Oświęcim
Dwa srebrne ekrany - konkurs dla szkół

Dwa srebrne ekrany - konkurs dla szkół

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

DWA SREBRNE EKRANY 2018

(X edycja)

 1. I.         Organizatorzy

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”,

przy współpracy:

Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

II. Adresaci konkursu

Uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

 

III. Cele konkursu

a)       przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze,

b)       doskonalenie umiejętności krytycznego, analitycznego i refleksyjnego odbioru filmu,

c)       zachęcanie uczestników do wzbogacania wiedzy o filmie,

d)       inspirowanie młodzieży do własnych poszukiwań w zakresie tradycji filmowych swojego regionu,

e)       inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,

f)         rozwijanie wrażliwości estetycznej,

g)       stworzenie okazji do wymiany poglądów pomiędzy młodymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach,

h)       kształtowanie umiejętności formułowania opinii i ocen.

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej

Konkurs składa się z dwóch części (uczestnik może wziąć udział w obu częściach lub tylko jednej):

 

 1. 1.         Etiuda filmowa  Moje kino – moje miejsce.  

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie krótkiej etiudy filmowej (do 3 minut) prezentującej ulubione kino studyjne lub lokalne (z wykorzystaniem dowolnej techniki i konwencji filmowej, np. animacji). Nadesłane na konkurs etiudy filmowe powinny być zapisane w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, Quick Time lub All Player.

Kryteria oceny pracy:

- zgodność z tematem,

- oryginalny pomysł,

- jakość techniczna.

 

 1. Wypowiedź na forum internetowym.

Komisja będzie oceniać walory wypowiedzi uczestników na forum grupy dyskusyjnej DWA SREBRNE EKRANY 2018, działającej na portalu społecznościowym Facebook, w dwóch wydarzeniach, odpowiadających tematom dla poszczególnych grup wiekowych:

 

Temat dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej i gimnazjum

Czy w polskim kinie są superbohaterowie?

 

Link do wydarzenia

https://www.facebook.com/groups/179821226077364/

Temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Czy współczesne polskie kino sprzyja budowaniu u młodych widzów poczucia tożsamości (np. kulturowej, narodowej, społecznej)?

 

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/groups/1653022968112872/

Kryteria oceny głosu w dyskusji:

LP

KRYTERIUM

OPIS KRYTERIUM

1.

Realizacja tematu

 

Wypowiedź zgodna z tematem dyskusji, rozwijająca dyskusję, zwracająca uwagę na nowe aspekty problemu, będąca konstruktywnym komentarzem do innej wypowiedzi.

2.

Kompozycja

 

Wypowiedź kilkuzdaniowa, skomponowana z zachowaniem spójności i logiki wypowiedzi.

3.

Styl

 

Styl argumentacyjny charakterystyczny dla dyskusji.

4.

Język

 

Dbałość o poprawność i kulturę języka wypowiedzi, przestrzeganie zasad „etykiety” obowiązujących na forach internetowych.

5.

Szczególne walory wypowiedzi

Np. oryginalność ujęcia tematu, erudycja autora,  swoboda w prezentowaniu treści,  dojrzałość formułowanych opinii itp.

6.

Aktywność

Aktywność uczestnika forum (ilość postów realizujących powyższe kryteria).

 

Uwaga!

Punkty ujemne będą przyznawane za wypowiedzi:

 • zdecydowanie odbiegające od tematu i kultury słowa,
 • atakujące personalnie innych użytkowników forum.

 

Wypowiedź, której autor powtarza tylko opinie innych i niczego nowego nie wnosi do dyskusji, nie będzie punktowana.

Ocenie będą podlegały posty zamieszczone przez uczestników z poszczególnych grup wiekowych tylko w wątkach (wydarzeniach) tytułowych konkursu. Wypowiedzi zamieszczone w innych wątkach nie podlegają ocenie.

 

V. Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch części opisanych w punkcie IV. Uczestnik może wziąć udział w obu częściach lub tylko w jednej z nich. Konkurs dla każdej części zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego, ogólnopolskiego etapu w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klasy siódmej szkoły podstawowej i gimnazjaliści,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie na głos w dyskusji, za zgodą rodziców/opiekunów, rejestrują się poprzez formularz rejestracyjny (https://docs.google.com/forms/d/1CVRpxhbQgH6e1ssHZk88T7y-P6rgv240r_msWz1aGCM/edit), a następnie proszą o dodanie do grupy zamkniętej DWA SREBRNE EKRANY 2018 na portalu społecznościowym Facebook (dotyczy to także osób, które rejestrowały się w poprzednich latach). Administrator grupy dyskusyjnej dołączy do niej tylko osoby, które zarejestrowały się poprzez podany formularz. Następnie, po przyjęciu do grupy, należy dołączyć do wydarzenia odpowiedniego dla swojej grupy wiekowej.
 3. Zalogowani uczestnicy konkursu biorą udział w dyskusji. Każda z grup wiekowych uczestniczy w dyskusji na inny temat.
 4. Uczestnicy mogą zabrać głos w dyskusji dowolną ilość razy, aż do zamknięcia konkursowych wątków w grupie dyskusyjnej, które nastąpi 18 marca 2018 r.
 5. Uczniowie biorący udział w konkursie na etiudę filmową wypełniają formularz rejestracyjny (https://docs.google.com/forms/d/1CVRpxhbQgH6e1ssHZk88T7y-P6rgv240r_msWz1aGCM/edit) i nadsyłają swoje prace na adres mailowy gabinetfilmowy@op.pl za pomocą WeTransfer (lub podobnego serwisu) bądź na płycie DVD na adres Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź. Przy przesyłce drogą elektroniczną należy w temacie wiadomości wpisać: Konkurs DWA SREBRNE EKRANY 2018. Jeśli etiuda konkursowa jest efektem pracy zespołu (do 3 osób), wszyscy jego członkowie mają obowiązek zarejestrować się poprzez formularz (w odpowiednim miejscu formularza należy wpisać nazwiska pozostałych członków zespołu).

 

Uwaga:

Komisja Konkursowa dla obu części konkursu podda ocenie wypowiedzi i etiudy filmowe tylko tych uczestników, którzy zarejestrowali się poprzez formularz rejestracyjny.

 

VI. Terminarz konkursu

 1. Zamieszczanie wypowiedzi w grupie dyskusyjnej na Facebooku – od 1 do 15 marca 2018 r.
 2. Nadsyłanie etiud filmowych – do 18 marca 2018 r. (Decydująca jest data dotarcia przesyłki).
 3. Rozstrzygnięcie konkursu – do 26 marca 2018 r.

 

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 26 marca 2018 r. na stronach internetowych: www.kinastudyjne.pl, www.edukacjafilmowa.pl.

 

VIII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach Filmowe Ogrody Wyobraźni lub w jednym z letnich festiwali filmowych. Najciekawsze etiudy filmowe zostaną opublikowane na stronie www.edukacjafilmowa.pl oraz www.kinastudyjne.pl.

 

IX. Uwagi końcowe

 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres gabinetfilmowy@op.pl, zaś w sprawie nagród wyjazdowych należy kontaktować się z panią Urszulą Silwon-Bublej z SKSiL [tel./fax: (22) 88 00 384, (22) 88 00 363].
 3. Uczestnik (grupa uczestników) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie nagrodzonej pracy na stronie www.edukacjafilmowa.pl oraz na poddanie jej ewentualnej korekcie dla potrzeb wymienionej strony internetowej lub częściowe jej wykorzystanie.
 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie DWA SREBRNE EKRANYjest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród przewidywanych przez organizatorów.
 6. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie.
 7. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych.
 8. W przypadku nieodebrania nagrody rzeczowej organizatorzy mogą ją przesłać laureatowi na jego koszt.