Rezerwacja tel.*  33 471 17 12

* w godzinach: 10:00 - 21:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

Serce nie sługa 05.10.Hotel Transylwania 37 uczućKler 28.09.
Serce nie sługa 05.10.Hotel Transylwania 37 uczućKler 28.09.
Wydarzenie: Planet Cinema Oświęcim
Poniedziałki z Fitness Club 24

Poniedziałki z Fitness Club 24

 

Jesteś członkiem klubu Fitness Clubu 24 ?

Posiadasz kartę klubu oraz wizytówkę aktywnego klubowicza Fitness Club 24 ?

 

Przyjdź do kina Planet Cinema w Poniedziałek*, a otrzymasz bilet na film w promocyjnej cenie!

 

ZAPRASZAMY NA PONIEDZIAŁKI Z FITNESS CLUB 24

 

*bilet obowiazuje we wszystkie Poniedziałki, za wyjątkiem tych przypadająych w dni Świąteczne. Aby obejrzeć film w technologii 3D - należy kupić w kasach kina okulary

 

 

 

REGULAMIN Promocji „Poniedziałki z FC 24”

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Poniedziałki z FC 24”, zwanej dalej „Promocją”, jest Planet Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000389785, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 złotych, NIP 9542724785, REGON 241957079, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja ma na celu zainteresowanie klientów obu partnerów do skorzystania z tańszych biletów do kina w poniedziałki oraz promowanie partnera kina - Fitness Club 24.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 01 maja 2017 roku do 31.12.2017 dalej zwanym „Okresem Trwania Promocji”.

4. Poprzez udział w Promocji akceptacje się warunki Regulaminu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. W Promocji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji. Zwani dalej: „Uczestnikami”.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Aby wziąć udział w promocji należy:

a) Być członkiem klubu Fitness Clubu 24

b) Posiadać  kartę klubu oraz wizytówkę aktywnego klubowicza Fitness Club 24 (otrzymuje się ją przy pierwszej opłacie za karnet, recepcja nabija pieczątkę i datę  ważności karnetu)

c)  Zapoznać się z niniejszym Regulaminem

d) Przedstawiając w kasie kina wizytówkę aktywnego klubowicza Fitness Club 24, klient może skorzystać z promocji.

e) Osoba, która przystąpiła do Promocji (dalej: „Uczestnik”) jest związana niniejszym Regulaminem.

 

§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI

1. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji określonych w punkcie §2 ust. 3 Regulaminu, każdy uczestnik, który przedstawi kasjerowi Aktywną Kartę Klubowicza FC 24, otrzyma w kasie Kina uprawnienie do zakupu biletu promocyjnego na seans filmowy w kinie pod szyldem „Planet Cinema (dalej: „Kina”).

2. Aktywna Karta Klubowicza FC 24 uprawnia do zakupu jednego biletu do Kina, w promocyjnej cenie, na seans filmowy odbywający się wyłącznie w Poniedziałki (w dni świąteczne, promocja nie obowiązuje) z bieżącego repertuaru Kina (pod warunkiem dostępności miejsc).

4. Promocyjny zakup biletu nie jest możliwy przy zakupie biletów na seanse specjalne takie jak pokazy przedpremierowe, maratony filmowe, Poranki dla dzieci, Kino dla Kobiet, Kino Polskie, pokazy na zaproszenie.

5. Organizator, przy ustalaniu repertuaru Kina, zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji również innych nie wymienionych powyżej seansów wyświetlanych w Kinie w ramach projekcji specjalnych jak i standardowego repertuaru kina. Informacja o seansach nie objętych Promocją dostępna jest w kasach Kina w zakresie, w jakim ustalony został repertuar Kina.

6. Nie można dokonać zakupu biletu w promocyjnej cenie poprzez stronę internetową www.planetcinema.pl

7. Zniżka wynikająca z Aktywnej karty klubowicza  nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych Poniedziałków z promocji.

9. Aktywna Karta Klubowicza w żaden sposób nie uprawnia do pierwszeństwa przy zakupie biletów w Kinie jak i również do innych niż wymienionych w regulaminie preferencji.

10.We wszelkich sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do Uczestnictwa w promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w kasach Kina jak i również na stronie www.planetcinema.pl

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją powinny być zgłaszane pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 1, 32-600 Oświęcim, Planet Cinema

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- Imię

- Nazwisko

- dokładny adres Uczestnika potrzebny do przesłania odpowiedzi

- dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. Organizator powiadomi Uczestnika o swojej decyzji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kinie oraz na stronie internetowej www.planet-cinema.pl

2. W przypadku gdy nie można skorzystać z zakupu promocyjnego biletu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Organizator zastrzega sobie niniejsze prawa:

- Prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny

- Prawo do zakończenia Promocji przed upływem Okresu Trwania Promocji