Facebook

Tania środa z Pepsi

ozdobna gwiazda
ozdobna gwiazda

24.10.2018

 

Aby wziąć udział w promocji należy: 

* Zakupić w Kinie dowolny napój z nalewaka będący w ofercie Kina, w skład którego wchodzi napój Pepsi (w tym również Mirinda, 7UP, Lipton) o dowolnej pojemności i odebrać kupon promocyjny. 

* W każdą środę w czasie trwania promocji kupon promocyjny należy wymienić w kasie kina na bilet w promocyjnej cenie 13 zł. Kupon jest ważny wraz z paragonem fiskalnym świadczącym o dokonaniu zakupu zestawu barowego w okresie trwania promocji.

1 kupon promocyjny = 1 bilet na dowolny seans 2D lub 3D*

*na seanse 3D obowiązują okulary, które można zakupić w kasie kina lub przynieść własne

 

 Promocja nie dotyczy dni świątecznych.

 

REGULAMIN Promocji „Tania Środa z Pepsi” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Tania Środa z Pepsi”, zwanej dalej „Promocją”, jest PLANET CINEMA ELK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 19/4, 00-498 Warszawa, NIP: 107-002-08-76, REGON 145941463 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja ma na celu promowanie napojów marki Pepsi, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora kinie Planet Cinema Ełk, które znajduje się przy ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk, zwanego dalej kinem.

3. Promocja trwa od 18.10.2017 do odwołania

4. Poprzez udział w Promocji uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Do uczestnictwa w Promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu produktów objętych Promocją (jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego),posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji) zwani dalej: „Uczestnikami”.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3. Aby wziąć udział w promocji należy:

a) Zakupić w Kinie dowolny napój z nalewaka, w skład którego wchodzi napój Pepsi (w tym również Mirinda, 7UP, Lipton) o dowolnej pojemności.

b) W każdą środę w czasie trwania promocji kupon promocyjny należy wymienić w kasie kina na bilet w promocyjnej cenie .

1 kupon promocyjny = 1 bilet na dowolny seans 2D lub 3D*

*na seanse 3D obowiązują okulary, które można zakupić w kasie kina lub przynieść własne

4. Za każdy zakup Uczestnik otrzyma jeden Kupon.

5. Organizator, przy ustalaniu repertuaru Kina, zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji seansów w ramach projekcji specjalnych jak i standardowego repertuaru kina. Informacja o seansach nie objętych Promocją dostępna jest w kasach Kina
w zakresie, w jakim ustalony został repertuar Kina.

6. Nie można dokonać zakupu biletu w promocyjnej cenie poprzez stronę internetową www.planetcinema.pl

7. Zniżka wynikająca z Kuponu nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie.

8. Kupon jest ważny wraz z paragonem fiskalnym świadczącym o dokonaniu zakupu.

9. Kupony promocyjne należy realizować do końca trwania promocji . Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych Śród z promocji.

11. Kupon w żaden sposób nie uprawnia do pierwszeństwa przy zakupie biletów w Kinie jak również do innych niż wymienionych w regulaminie preferencji.

12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Uczestnictwa w promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w kasach Kina jak również na stronie www.planetcinema.pl

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją powinny być zgłaszane pisemnie na adres: Planet Cinema Ełk, ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk lub przez e-mail elk@planetcinema.pl

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- imię

- nazwisko

- dokładny adres Uczestnika potrzebny do przesłania odpowiedzi

- dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kinie oraz na stronie internetowej www.planetcinema.pl

2. W przypadku, gdy nie można zrealizować kuponu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Organizator zastrzega sobie niniejsze prawa:

- Prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny

- Prawo do zakończenia Promocji przed upływem okresu trwania promocji.