facebook-icon
instagram-icon

Regulamin

REGULAMIN KINA

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług obowiązujące w kinie Planet Cinema, znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Oświęcimiu, przy ulicy Powstańców Śląskich, którego operatorem jest Planet Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000389785, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON 41957079 NIP: 954-272-47-85;


DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady obowiązujące w kinie Planet Cinema, zlokalizowanym w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Sprzedawca – Planet Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000389785, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON 41957079 NIP: 954-272-47-85;

Klient – każda osoba nabywająca produkty lub usługi Kina w kasie Kina, za pomocą Serwisu, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich lub korzystająca z usług świadczonych przez Kino, jak również osoba przebywająca na terenie Kina z zamiarem realizacji tych czynności.

Kino – oznacza Kino Planet Cinema, zlokalizowane w Oświęcimiu, przy ul. Powstańców Śląskich 1,
w obrębie wydzielonej powierzchni, w skład którego wchodzą: hol, Sale kinowe, bar, kasy kinowe oraz toalety zlokalizowane przy Salach kinowych.

Bilet – dokument wystawiony przez Planet Cinema, w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do udziału w Seansie lub Wydarzeniu. Bilet posiada określoną datę Seansu, godzinę, tytuł filmu, Salę kinową oraz miejsca.

Zaproszenie - dokument wystawiony bądź honorowany przez Planet Cinema, w formie papierowej, uprawniający jego posiadacza do bezpłatnego uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu.

Sala kinowa – sala, na której odbywają się projekcie kinowe lub Wydarzenia.

Serwis – system umożliwiający zakup Biletów do kina Planet Cinema za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie www.planetcinema.pl/oswiecim .

Repertuar Kina – wykaz Seansów oraz Wydarzeń odbywających się w Kinie.

Seans – oznacza projekcję utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzoną projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych
i reklamowych. Godzina rozpoczęcia Seansu jest podana w Repertuarze Kina.

Wydarzenie – impreza, której częścią może być Seans, odbywająca się w Kinie.

Postanowienia Ogólne

 1. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy w repertuarze zamieszczonym w środkach masowego przekazu.
 3. Telefony są odbierane w miarę możliwości oraz dostępności pracowników kas.
 4. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
 5. Kino nie posiada szatni i w związku z tym, nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 6. Wszelkie przypadki zniszczenia lub uszkodzeń będą zgłaszane na Policję.
 7. Kierownik ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
  W przypadku stwierdzenia pojawienia się, stanu opisanego w pkt. 19 lub zachowania opisanegow pkt. 17, 18 i 19 w trakcie seansu obsługa kina ma prawo zażądać od Klienta, aby zaniechał niedozwolonego zachowania. Jeżeli Klient nie zastosuje się do żądania i nie nastąpi poprawa zachowania obsługa ma prawo żądać opuszczenia przez niego kina, a nawet wezwać pracowników ochrony obiektu lub Policję. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu ceny zakupu Biletu.
 8. Na sali kinowej zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń emitujących światło i dźwięk, które mogą przeszkadzać innym uczestnikom w odbiorze seansu lub Wydarzenia.
 9. Na terenie kina zabrania się:
  a) posiadania i używania środków odurzających;
  b) palenia papierosów, a także korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń o tej samej lub zbliżonej funkcji bądź działaniu;
  c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem;
  d) wnoszenia artykułów mogących spowodować zabrudzenie mienia, odzieży innych Klientów, a także artykułów mogących poprzez np. zapach utrudnić Klientom udział w Seansie bądź Wydarzeniu;
  e) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek),mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Kina;
  f) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych;
  g) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  h) niszczenia mienia Kina;
  i) zachowywania w sposób obraźliwy, niekulturalny oraz sprzeczny z panującymi zasadami współżycia społecznego, w tym m.in. głośnego zachowania mogącego zakłócić seans bądź Wydarzenie;
  j) niestosownego zachowania mogącego naruszyć dobre obyczaje;
  k) sprzedaży innym osobom biletów, voucherów, zaproszeń;
  l) prowadzenia działalności handlowej, usługowej, marketingowej lub charytatywnej, żebractwa bez uprzedniej zgody Planet Cinema.
  Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na salę wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. Jeżeli Klient nie spełnienia warunków wiekowych określonych dla danego seansu lub Wydarzenia i nie jest w tym czasie pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego, kasjerowi przysługuje prawo do odmowy sprzedaży biletu takiemu Klientowi. Kategorie wiekowe mogą zostać określone przez Planet Cinema, dystrybutora filmu, lub/i właściwe organy państwowe.
 11. Odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną, za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub/i uczestniczące w seansie czy Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby nieletniej, która ma ukończone 15 lat.
 13. Organizatorowi grupy szkolnej czy studenckiej powyżej 15 osób przysługuje bilet bezpłatny.
 14. Legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, dowody osobiste są sprawdzane w momencie sprzedaży biletu lub przy wejściu do sali kinowej.
 15. Bilety grupowe, przysługują grupom uczniów lub/oraz studentów powyżej 10 osób. W przypadku grupy osób nieletnich musi im towarzyszyć przynajmniej jedna osoba dorosła.
 16. Bilety ulgowe przysługują;
  a) dzieciom do 10 roku życia
  b) uczniom i studentom do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej,
  c) seniorom, tj. osobom po ukończeniu 60 roku życia po okazaniu dowodu potwierdzającego wiek. Osobom niepełnosprawnym.
 17. Zarezerwowany bilet należy odebrać do 15 minut przed seansem na który został zarezerwowany. Wszystkie nieodebrane rezerwacje usuwane są z systemu równocześnie z godziną rozpoczęcia seansu.
 18. Bilet zakupiony on-line należy okazać obsłudze przy wejściu na salę kinową w formie elektronicznej lub papierowej.
 19. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 20. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki został zakupiony.
 21. Bilet ważny jest na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu, na wyznaczoną godzinę, z dokładnie określonym numerem miejsca.
  Planet Cinema zastrzega, iż bilet nieczytelny, uszkodzony, zniszczony w taki sposób, iż nie ma możliwości jego weryfikacji może zostać uznany za nieważny i tym samym nie będzie on uprawniał do wzięcia udziału w seansie lub wydarzeniu na które rzekomo został wydany.
 22. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze bez wcześniejszego poinformowania o tym.
  Wejście do sali kinowej możliwe jest tylko po okazaniu ważnego biletu.
 23. W trosce o bezpieczeństwo widzów w momencie zapełnionych sal kinowych, wyjście po zakończeniu seansu będzie odbywać się tylnymi drzwiami prowadzącycymi na klatkę schodową. 
 24. Rezerwacja biletu czy zakupienie biletu na seans jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
 25. Klient przebywający na terenie Kina zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

CENNIK

 1. Aktualny cennik biletów oraz cena okularów 3D, a także dostępne zniżki wraz z zasadami korzystania z nich, są zawarte w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.planetcinema.pl/oswiecim oraz dostępne w kasach kina.
 2. Klient chcący skorzystać ze zniżek opisanych w cenniku jest zobowiązany do udokumentowania prawa do zakupu biletu zniżkowego.
 3. W sytuacji zakupu biletu ulgowego i niemożności udokumentowania prawa do zniżki Klient jest zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy ceną zakupu biletu normalnego a biletu ulgowego.

REZERWACJA MIEJSC

 1. Rezerwacji miejsc można dokonać poprzez stronę internetową: www.planetcinema.pl/oswiecim, telefonicznie na podany na stronie internetowej numer telefonu lub w kasie Kina.
 2. Kino zastrzega sobie jednak prawo do zmiany miejsc zarezerwowanych ale tylko o jedno miejsce, zawsze w obrębie tego samego rzędu.
 3. Rezerwacja miejsc gwarantowana jest do 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia seansu lub wydarzenia. Po tym czasie rezerwacja może zostać anulowana.

ZAKUP BILETU ORAZ OKULARÓW 3D W KASIE KINA

 1. Kasy biletowe otwierane są 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu (w przypadku seansów rozpoczynających się o 9:00 kasy kina czynne 15 minut przed seansem),a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 2. Klient po otrzymaniu biletu jest zobowiązany sprawdzić zawarte na nim dane, a w przypadku ich nie poprawności zgłosić to kasjerowi.
 3. Klient dokonujący zakupu biletu w kasie Kina, płacący gotówką, jest zobowiązany do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 4. Kasjer ma prawo nie sprzedać biletu na seans bądź Wydarzenie, które zostało odwołane z przyczyn leżących po stronie Planet Cinema lub będących wynikiem siły wyższej.
 5. Na seanse 3D obowiązują okulary 3D, które Klient powinien zakupić w kasach Kina, o ile chce uczestniczyć w seansie.
 6. Kino gwarantuje najwyższą jakość w wersji 3D, tylko w sytuacji, gdy Klient posiada zakupione w Kinie okulary.

ZAPROSZENIA

 1. Zaproszenie uprawnia wyłącznie do wymiany na bilet na seans lub Wydarzenie w nim wskazane.
 2. W przypadku braku wskazania w zaproszeniu, zaproszenie obowiązuje na dowolny seans bądź Wydarzenie.
 3. Zaproszenie podlega wymianie na jeden bilet, chyba że treść zaproszenia stanowi inaczej.
 4. Zaproszenie nie uprawnia do żadnych preferencji i pierwszeństwa przy wymianie.
 5. Zaproszenie nie podlega wymianie na gotówkę. Wymiana zaproszenia na inny bilet za dopłatą, bądź zwrot różnicy w cenie jest niedopuszczalny.
 6. Wymiana zaproszenia na bilet jest możliwa w kasach Kina do momentu zakończenia seansu lub Wydarzenia. W przypadku, gdy na zaproszeniu nie została wskazana data ważności, lub konkretny seans, zaproszenie podlega wymianie na dowolny seans.
 7. Warunkiem realizacji zaproszenia jest sprzedany minimum jeden bilet na dany seans lub Wydarzenie.

ZWROTY

 1. W celu dokonania zwrotu biletu należy okazać bilet wraz z paragonem potwierdzającym zakup w kasie kina lub potwierdzeniem transakcji w wersji PDF, jeśli bilet został zakupiony przez stronę internetową.
 2. Zwrotu można dokonać w następujących przypadkach:
  a) w każdym przypadku do godziny, w której rozpoczyna się dany seans;
  b) przerwy w seansie trwającej dłużej niż 15 minut;
  c) zatrzymania seansu z przyczyn leżących po stronie Kina;
  d) gdy seans lub wydarzenie nie odbędzie się.
 3. W przypadku przerwania seansu przez siłę wyższą kierownik Kina może zdecydować o zwrocie ceny zakupu biletu ale nie jest do niego zobowiązany.
 4. Dokonując zwrotu biletu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na bilecie, a w przypadku biletu na Seans 3D, również zwrotu ceny okularów 3D, pod warunkiem zwrócenia ich w kasie Kina w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu w momencie dokonywania zwrotu biletu, na podstawie paragonu fiskalnego potwierdzającego ich zakup.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług składać należy do kierownika zmiany obecnego w Kinie w dacie składania reklamacji i to bezpośrednio po zajściu zdarzenia stanowiącego powód reklamacji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.
 3. Reklamacja zgłoszona po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu
 7. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin wchodzi w życie, z dniem 23 listopada 2015 i zastępuje dotychczas obowiązujący.

REGULAMIN
ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW DO KINA PLANET CINEMA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową do kina Planet Cinema, znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Oświęcimiu, przy ulicy Powstańców Śląskich, którego operatorem jest Planet Cinema Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000389785, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON 41957079 NIP: 954-272-47-85;

DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów do Planet Cinema poprzez stronę internetową www.planet-cinema.pl;

Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.planet-cinema.pl, której administratorem jest Sprzedawca;

Sprzedawca – Planet Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000389785, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON 41957079 NIP: 954-272-47-85;

Bilet – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę, przekazywany jest Użytkownikowi w formie email lub SMS.

Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu.

Strona Płatności – strona internetowa www.transferuj.pl, administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ,z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników biletów za pośrednictwem Witryny.
  Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją biletu za pośrednictwem Witryny.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia czy rezerwacji.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Za pośrednictwem Witryny w zakładce „bilet on-line” Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów do Kina na podane w Witrynie seanse filmowe - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych seansów oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi w danym Kinie, zmianie może ulec sala, w której odbędzie się dany seans. W przypadku zamiany sali zmianie może ulec także numer rzędu i miejsca z tym, że Sprzedawca, w miarę możliwości, zapewni, aby nowe miejsca były analogiczne do zarezerwowanych.
  Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a) wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma bilet lub bilety,
  b) wybór ilości i rodzaju biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,
  c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
  d) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję”
 3.  Użytkownik ma prawo zamówić bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kina. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 50 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany bilet.
 5. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
 6. Użytkownik, zamawiając bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany biletu na bilet normalny lub zwrotu biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 7. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia
  w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać nr rezerwacji, liczbę i rodzaj zarezerwowanych biletów, filmu na jaki bilety zostały zarezerwowane, daty i godziny seansu, oraz wartości zarezerwowanych biletów.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.

DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet:
  a) w formie SMS: około 5 minut nie później niż 20 minut od momentu dokonania płatności, na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS, którą należy okazać pracownikowi Kina przed wejściem na Seans;
  b) w formie email – około 5 minut, nie później niż 20 minut od dokonania płatności, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci kodu.
 2. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującemu bramkę biletową:
  a) telefonu komórkowego z wyświetlonym biletem lub wydrukowanym biletem z wiadomości email,
  b) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
 3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika w/w wymogów, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 4. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył.
 5. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
  W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

ZWROT BILETU

 1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  a) każdym przypadku do godziny, w której rozpoczyna się dany seans;
  b) przerwy w seansie trwającej dłużej niż 15 minut;
  c) zatrzymania seansu z przyczyn leżących po stronie Kina;
  d) gdy seans lub wydarzenie nie odbędzie się.
 3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:
  a) w przypadku zmiany sali, w której zostanie wyświetlony seans filmowy,
  b) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut.
 4. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w kasie Kina – w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet.
 6. Zwrot Biletu następuje wyłącznie w kasie Kina. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu oraz podaniu następujących danych:
  a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
  b) adresu email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 7. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Kina gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy.
 8. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
 9. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie email, Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:
  a) zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu;
  b) poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.
 10. Dokonując zwrotu Biletu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na Bilecie, a w przypadku Biletu na Seans 3D, również zwrotu ceny okularów 3D, pod warunkiem zwrócenia ich w kasie Kina w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu w momencie dokonywania zwrotu Biletu, na podstawie paragonu fiskalnego potwierdzającego ich zakup.

REZERWACJA

 1. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę.Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
  a) dane seansu, na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (kino, data, sala),
  b)dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce),
  c) numer rezerwacji
 2. Użytkownik, który dokonał rezerwacji bądź kupił Bilet na Seans 3D, powinien dodatkowo zakupić w kasach Kina okulary 3D.
 3. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny wybiera kategorię cenową Biletu. Podczas odbioru zarezerwowanego Biletu zniżkowego w kasie Kina, zostaje dokonana weryfikacja, czy Użytkownik posiada prawo do otrzymania Biletu zniżkowego.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja za pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.
 5. Rezerwacja Biletu możliwa jest w zakładce „rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a) wybór Kina oraz seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
  b) wybór opcji „rezerwuj miejsce”,
  c) wybór miejsc na sali kinowej, na które obowiązywać będą Bilety,
  d) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
  e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  f) dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj”.
 6. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kasjer ma prawo zmienić układ zarezerwowanych miejsc o jeden fotel w prawo lub lewo.

ZAKUP ZAREZERWOWANEGO BILETU

 1. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:
  a) podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku – imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego;
  b) okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego;
  c) zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.
 2. Zarezerwowany bilet należy odebrać 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Wszystkie nieodebrane rezerwacje po tym czasie są bezpowrotnie usuwane z systemu.
 3. Użytkownik może odebrać Bilet w dowolnej kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim.
  W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@planet-cinema.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 9.1. Regulaminu.
 4. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie rezerwacji i zakupu biletu jest Sprzedawca.
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rezerwacji albo zakupu biletu .
  Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji Biletu lub realizacji zakupu biletu bądź ewentualnej reklamacji,
 2. Dane, mogą być udostępniane firmom informatycznym - operatorom technicznym wykorzystywanych systemów informatycznych.
 3. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 6. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasach Kina oraz na stronie www.planetcinema.pl/oswiecim W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasie Kina oraz na stronie Witryny.
 4. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
  b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
 6. Sprzedawca nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika.

 

Regulamin wchodzi w życie, z dniem 8 maja 2023 i zastępuje dotychczas obowiązujący.