Facebook

Regulamin

REGULAMIN KINA

 • 1. Zakupienie biletu na seans jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przestrzeganie regulaminu.
 • 2. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.
 • 3. Kasy biletowe otwierane są minimum 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 • 4. Wejście do sali kinowej możliwe jest tylko po okazaniu ważnego biletu.
 • 5. Bilet ważny jest na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu, na wyznaczoną godzinę, z dokładnie określonym numerem miejsca.
 • 6. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli do czasu zakończenia seansu, na który bilet został zakupiony.
 • 7. Pracownik kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 • 8. Bilet zakupiony on-line należy wydrukować i okazać przy wejściu na salę kinową
 • 9. Zarezerwowany bilet należy odebrać 30 minut przed seansem, na który został zarezerwowany. Wszystkie nieodebrane rezerwacje usuwane są z systemu równocześnie z godziną rozpoczęcia seansu.
 • 10. Bilety ulgowe (jeżeli takie przewiduje aktualny Cennik) przysługują uczniom i studentom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej oraz osobom po 60 roku życia.
 • 11. Bilety grupowe przysługują grupom powyżej 20 osób, które dokonają rezerwacji miejsc z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Grupie osób nieletnich musi towarzyszyć przynajmniej jedna osoba dorosła.
 • 12. Organizatorowi grupy powyżej 15 osób przysługuje bilet bezpłatny.
 • 13. Zwrot lub zamiana biletu może zostać dokonana najpóźniej 5 minut po rozpoczęciu danego seansu. W kasie należy okazać zakupiony bilet oraz paragon fiskalny.
 • 14. Na seanse 3D obowiązują okulary, które można nabyć w kasie kina lub przynieść własne.
 • 15. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • 16. Na terenie kina obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 • 17. Na teren kina nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • 18. Na terenie kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • 19. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na salę wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • 20. Zakazuje się wnoszenia na sale kinowe i spożywania artykułów spożywczych niezakupionych w barze kina.
 • 21. Kierownik ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 • 22. Klienci kina zobowiązani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub pandemii określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, Kino zastrzega sobie prawo do odmówienia klientowi udziału w seansie filmowym.

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów do Planet Cinema poprzez stronę internetową www.planetcinema.pl

1. DEFINICJE

 • 1.1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów do Planet Cinema poprzez stronę internetową www.planet-cinema.pl;
 • 1.2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.planetcinema.pl, której administratorem jest Sprzedawca;
 • 1.3. „Sprzedawca” – PLANET CINEMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 19/4 00-498 Warszawa, REGON: 145941463, NIP: 1070020876
 • 1.4. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę, przekazywany jest Użytkownikowi w formie email lub SMS.
 • 1.5. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 • 2.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 • 3.1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 3.2. Za pośrednictwem Witryny w zakładce „bilet on-line” Użytkownik może dokonać zakupu biletów do Kina na podane w Witrynie seanse filmowe - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych seansów oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi w danym Kinie, zmianie może ulec sala, w której odbędzie się dany seans. W przypadku zamiany sali zmianie może ulec także numer rzędu i miejsca z tym, że Operator, w miarę możliwości, zapewni, aby nowe miejsca były analogiczne do zarezerwowanych.
 • 3.3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  A. wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
  B. wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,
  C. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
  D. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  E. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję”.
 • 3.4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
 • 3.5. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 50 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 • 3.6. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
 • 3.7. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 • 3.8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać nr rezerwacji, liczbę i rodzaj zarezerwowanych biletów, tytuł filmu na jaki bilety zostały zarezerwowane, datę i godzinę seansu oraz wartości zarezerwowanych biletów.

4. PŁATNOŚĆ

 • 4.1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • 4.2. Do każdej transakcji zakupu biletów dokonanej za pośrednictwem Witryny doliczona zostanie opłata internetowa w wysokości 2 zł brutto.
 • 4.3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 • 4.4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 • 4.5. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 • 4.6. Dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.

5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 • 5.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie email – około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci kodu.
 • 5.2. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującemu bramkę biletową:
  A. telefonu komórkowego z wyświetlonym biletem lub wydrukowanym biletem z wiadomości email.
  B. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
 • 5.3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymogów wskazanych w punkcie 5.2 Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 • 5.4. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.
 • 5.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 • 5.6. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie. 5.2., pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

6. ZWROT BILETU

 • 6.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5. Regulaminu lub odebrany w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie 9. Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 • 6.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu w:
  A. w przypadku odwołania seansu filmowego, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
  B. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy – z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.3. Regulaminu.
 • 6.3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje:
  A. w przypadku zmiany sali, w której zostanie wyświetlony seans filmowy,
  B. w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut,
 • 6.4. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 • 6.5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w kasie Kina – w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet. Nie później niż 15 minut po rozpoczęciu seansu filmowego, na który został zakupiony bilet.
 • 6.6. W przypadku określonym w punkcie 6.2. A Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w kasie Kina. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu oraz podaniu następujących danych:
  A. numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
  B. adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 • 6.7. W przypadku określonym w punkcie 6.2.B. Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w punkcie 9.1. Regulaminu z adresu wskazanego w zamówieniu.
 • 6.8. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie email, Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:
  A. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, lub
  B. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.
 • 6.9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361) art. 38 pkt. 12 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, co oznacza że nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych przez internet, jeśli nie wystąpiły przypadki określone w punkcie 6.2 Regulaminu.

7. REZERWACJA

 • 7.1. Rezerwacja Biletu możliwa jest w zakładce „rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności
  A. wybór Kina oraz seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
  B. wybór opcji „rezerwuj miejsce”,
  C. wybór miejsc na sali kinowej, na które obowiązywać będą Bilety,
  D. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
  E. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  F. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj”.
 • 7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Dokonywanie rezerwacji poprzez Witrynę jest możliwe nie później niż godzinę przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.
 • 7.3. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie Kina.
 • 7.4. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
  A. dane seansu, na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (kino, data, sala),
  B. dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce),
  C. numer rezerwacji

8. ZAKUP ZAREZERWOWANEGO BILETU

 • 8.1. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:
  A. podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku – imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego,
  B. okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego,
  C. zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.
 • 8.2. Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 30 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Równocześnie z rozpoczęciem seansu, wszystkie rezerwacje zostają bezpowrotnie anulowane.
 • 8.3. Użytkownik może odebrać Bilet w dowolnej kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.
 • 8.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

9. PROCEDURA REKLAMACJI

 • 9.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@planetcinema.pl.
 • 9.2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 • 9.3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 9.1. Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 • 9.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • 9.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 • 9.6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

 • 10.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Planet Cinema Poland Sp. z o. o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 • 10.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości oraz potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 • 11.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasach Kin oraz na stronie www.planetcinema.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasie Kina oraz na stronie Witryny.
 • 11.3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie
 • 11.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  A. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
  B. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
 • 11.5. Sprzedawca nie odpowiada za:
  A. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
  B. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika.

Pliki do pobrania